TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                Nhóm I

 

CHẤT TẨY RỬA TỔNG HỢP

Dnh mục chỉ tiêu chất lượng

Synthetic Detergents

List of quality

TCVN 4786 -89

 Khuyến khích áp dụng

 

 

1.    Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ST SEV 5188 -85

2.    Tiêu chuẩn này qui định danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho các chất tẩy rửa tổng hợp dạng bột, dạng kem và dạng lỏng

3.    Dnh mục các chỉ tiêu chất lượng và tính chất đặc trưng của chất tẩy rửa tổng hợp được qui định trong bảng sau

 

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Dạng chất tẩy rửa tổng hợp

Bột

Kem

Lỏng

1.Màu sắc

2. Mùi

3. Hàm lượng chất hoạt động bề mặt

4. Hàm lượng natri tripoliphotphat

5.Hàm lượng natri cacbonat

6.Hàm lượng natri  silicat

7. Hàm lưọng oxy hoạt tính

8. Hàm lượng ẩm

9 Khả năng giặt rửa so với chuẩn

10.Khả năng tẩy trắng so với chuẩn

11. Khả năng tạo bọt

12. Thành phần hạt

13. Độ pH

 

-

-

 %

%

%

%

%

%

-

-

-

-

-

+

+

 +

+

+

+

±

+

+

±

±

+

+

 

+

+

 +

+

+

+

±

+

+

±

±

-

+

+

+

 +

+

+

+

±

-

+

±

±

-

+

 

Chú thích:

Dấu “  + “ cần sử dụng

Dấu “ – “ không sử dụng;

Dấu “ ± “ sử dụng hạn chế