Tên tiêu chuẩn

TCVN

Phân khoáng: phương pháp xác định cỡ hạt

4853-89

Phân khoáng: phương pháp xác định độ bền tính của các hạt

4852-89

Ure nông nghiệp. Yêu cầu kỹ thuật

2619-94

Ure nông nghiệp. Phương pháp thử

2620-1994

Phân bón vi sinh vật - Thuật ngữ

6169-1996

Supe phốt phát đơn

4440-87

Phân bón vi sinh vật cố định nitơ

6166-1996

Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan

6167-1996

Phân bón vi sinh vật phân giải xenluloza

6168-1996

Phân lân Canxi magiê (phân lân nung chảy)

1078-99

Quặng apatit. Phương pháp thử

180-86

Quặng apatit. Yêu cầu kỹ thuật

4296-86

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2
Các tiêu chuẩn phân bón