Tên tiêu chuẩn

TCVN

Axit Sunfuric acquy

138-64

Nitơ Kỹ thuật

3286-79

Axit clohydic kỹ thuật

1556-97

Axit sunfuric kỹ thuật

5719-93

Amoniac lỏng tổng hợp:


- Yêu cầu kỹ thuật

2613-93

- Lấy mẫu

2614-93

- Phương pháp xác định hàm lượng aminiac

2615-93

- Phương pháp xác định hàm lượng nước

2616-93

- Phương pháp xác định hàm lượng dầu

2617-93

- Phương pháp xác định hàm lượng sắt

2618-93

Natri hydroxit kỹ thuật:


- Yêu cầu kỹ thuật

3793-83

- Phương pháp lấy mẫu

3794-83

- Phương pháp xác định hàm lượng natri hydroxit tổng lượng bazơ và natri cacbonat

3795-83

- Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua

3796-83

- Phương pháp xác định hàm lượng sắt

3797-83

- Phương pháp xác định hàm lượng natri clorat

3798-83

- Phương pháp xác định hàm lượng natri sunfat

3799-83

- Phương pháp phức chất xác định tổng Ca, Mg

3800-83

- Phương pháp xác định hàm lượng tổng kim loại nặng tính chuyển ra chì

3801-83

- Phương pháp so màu xác định hàm lượng axit salixilic

3802-83

- Phương pháp so màu xác định hàm lượng nhôm

3803-83

- Phương pháp so màu xác định hàm lượng thủy ngân

3804-83

- Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển

3805-83

Oxy kỹ thuật

1068-71

Amoni clorua kỹ thuật

6302-97

Nhôm sunfat kỹ thuật

6303-97

Natri silic florua kỹ thuật

1446-73
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
comments
Hóa chất kỹ thuật