Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học
No valid database connection Table 'bvlguterhosting_hoa1029604264244.h2oh2n2_hwdvidslogs_views' doesn't exist SQL=SELECT DISTINCT video.*, u.name, u.username, access.access_v, access.access_v_r, access.access_lev_v FROM h2oh2n2_hwdvidsvideos AS video LEFT JOIN h2oh2n2_hwdvidslogs_views AS l ON l.videoid = video.id LEFT JOIN h2oh2n2_users AS u ON u.id = video.user_id LEFT JOIN h2oh2n2_hwdvidscategories AS `access` ON access.id = video.category_id WHERE video.published = 1 AND video.approved = "yes" AND video.public_private = "public" AND (access.access_v IN (-2,-1) OR video.category_id = 0) AND l.date > NOW() - INTERVAL 1440 MINUTE ORDER BY l.date DESC LIMIT 0, 10

Video mới nhất

Xem Video
0 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
0 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
0 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
0 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
0 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
0 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
0 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
0 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
THƯ VIỆN VIDEO CLIP