video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
2583 lần xem
Xem Video
1915 lần xem
Xem Video
1973 lần xem

video khác từ thể loại này

Dissolution of Magnesium Hydroxide

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

This video shows how Magnesium hydroxide dissolves in aqueous solution. It is a case where removing a product (hydroxide ion) causes more of a solid to dissolve. Think about Le Chatelier's Principle as you watch it.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Dissolution of Magnesium Hydroxide