Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác phân hủy phenol trên màng TiO2-đế kính

QUẢNG CÁO

Titanium dioxide (TiO2) membranes on glasses were prepared by sol-gel method. Raman and AFM spectroscopies mainly characterized them. The catalytic activity was tested in the degradation of phenol as a model compound. It was shown that all TiO2 membranes had good photocatalytic activity and the influential parameters such as the phenol concentration, the particle size and the adding amount of ZnO have been investigated.
 
Tác giả: Lê Thị Hoài Nam và cộng sự
Viện Hóa học, Viện KHCN Việt Nam
Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *