Nghiên cứu thành phần hóa học cây Kydia glabrescens

QUẢNG CÁO

Summary

Taraxerol (1), scopoletin (2) and (-)-epicatechin (3) were isolated from Kydia glabrescens along with  β-sitosterol and  β-sitosterol glucoside. The identification of the isolates were made by spectroscopic techniques. In addition, the 13C-NMR assignments  of taraxerol were revised,  based on 2D NMR data.

Tác giả: Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Văn Hùng, Trần Văn Sung

Viện Hóa học, Viện KH&CN Việt Nam

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *