moi_truong

Dưới đây là Danh sách các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

STT

Tên Quy chuẩn

Số hiệu

Ngày BH

Nội dung

1

QCVN 01:2008/BTNMT

QĐ 04/2008/QĐ-BTNMT

18/7/2008

QC KTQG về nước thải cao su

2

QCVN 02:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về khí thải lò đốt chất thải y tế

3

QCVN 03:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

4

QCVN 04:2008/BTNMT

QC KTQG về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

5

QCVN 05:2008/BTNMT

TT 16/2009/TT-BTNMT

07/10/2009

QC KTQG về chất lượng không khí xung quanh

6

QCVN 06:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

7

QCVN 16:2008/BTNMT

QĐ 17/2008/QĐ-BTNMT

31/12/2008

QC KTQG về mã luật khí tượng bề mặt

8

QCVN 17:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về mã luật khí tượng nông nghiệp

9

QCVN 18:2008/BTNMT

QĐ 18/2008/QĐ-BTNMT

31/12/2008

QC KTQG về dự báo lũ

10

QCVN 07:2009/BTNMT

TT 25/09/TT-BTNMT

16/11/2009

QC KTQG về ngưỡng chất thải nguy hại

11

QCVN 19:2009/BTNMT

-nt-

-nt-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

12

QCVN 20: 2009/BTNMT

-nt-

-nt-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềkhí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

13

QCVN 21: 2009/BTNMT

-nt-

-nt-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

14

QCVN 22: 2009/BTNMT

-nt-

-nt-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

15

QCVN 23: 2009/BTNMT

-nt-

-nt-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

16

QCVN 24: 2009/BTNMT

-nt-

-nt-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

17

QCVN 25: 2009/BTNMT

-nt-

-nt-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

18

QCVN 08:2008/BTNMT

QĐ số 16/2008/QĐ-BTNMT

31/12/2008

QC KTQG về chất lượng nước mặt

19

QCVN 09:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về chất lượng nước ngầm

20

QCVN 10:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về chất lượng nước biển ven bờ

21

QCVN 11:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về nước thải công nghiệp chế biển thủy sản

22

QCVN 12:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

23

QCVN 13:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về nước thải công nghiệp dệt may

24

QCVN 14:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về nước thải sinh hoạt

25

QCVN 15:2008/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về dư lượng  hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. ( Thay thế TCVN 5941:1995)

26

QCVN 26:2010/BTNMT

TT 39/2010/TT-BTNMT

16/12/2010

QC KTQG về tiếng ồn

27

QCVN 27:2010/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về độ rung

28

QCVN 28:2010/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về nước thải y tế

29

QCVN 29 :2010/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

30

QCVN 30 :2010/BTNMT

TT 41/2010/TT-BTNMT

28/12/2010

QC KTQG về khí thải lò đốt

31

QCVN 31 :2010/BTNMT

TT 43/2010/TT-BTNMT

29/12/2010

QC KTQG về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu

32

QCVN 32 :2010/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu

33

QCVN 33 :2010/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu

34

QCVN 34 :2010/BTNMT

TT 42/2010/TT-BTNMT

29/12/2010

QC KTQG về khí thải CN lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ

35

QCVN 35 :2010/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển

36

QCVN 36 :2010/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

37

QCVN 37 :2011/BTNMT

TT 23/2011/TT-BTNMT

6/7/2011

QC KTQG về chuẩn hoá địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ

38

QCVN 38 :2011/BTNMT

TT 43/2011/TT-BTNMT

12/12/2011

QC KTQG về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh

39

QCVN 39 :2011/BTNMT

-nt-

-nt-

QC KTQG về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

40

QCVN 40 :2011/BTNMT

TT 47/2011/TT-BTNMT

28/12/2011

QC KTQG về nước thải công nghiệp (Thay thế QCVN:24)

41

QCVN 41 :2011/BTNMT

TT 44/2011/TT-BTNMT

26/12/2011

QC KTQG về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
comments

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Danh sách các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường