Dung 1 breakthrough 20110901222348

Phương pháp lưu giữ an toàn và chiết suất hydro

(H2N2)-Nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Southern California đã phát triển phương pháp hiệu quả sử dụng hydro như một nguồn nhiên liệu. Hydro là nhiên liệu ưu… Đọc tiếp