hoa_chat_quoc_gia

Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Danh mục hoá chất quốc gia… Đọc tiếp