nano anh 20110404100502

Hiểu biết quan trọng về hình dạng của dây nano

(H2N2)-Nắm được tại sao và thế nào mà các dây nano lại tạo thành cấu trúc của mình là rất cần thiết vì chúng tạo ra những ứng dụng cơ bản… Đọc tiếp