diisopropylammonium bromide

Vật liệu mới cho các thiết bị điện tử thân thiện môi trường

Ngành công nghiệp thiết bị điện tử tác động lớn đến môi trường. Có nhiều giải pháp mới để giảm thiểu tình trạng này, trong đó có một hợp chất… Đọc tiếp