luu tru hydro

Chất xúc tác mới lưu giữ hydro an toàn

Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Brookhanven, Hoa Kỳ và các cộng sự đã chế tạo một chất xúc tác mới chuyển đổi ngược khí hydro… Đọc tiếp