20110408102252 Dam Phu My1301653932 340x250 20110411154454

Phân đạm urê: Mục tiêu xuất khẩu

(H2N2)-Hiện nhu cầu đạm urê cho sản xuất nông nghiệp cả nước vào khoảng 2- 2,2 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, dự kiến sau năm 2015 nước ta sẽ sản xuất… Đọc tiếp