dien tap ung pho su co

Tăng cường công tác phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất độc hại

Ngày 05 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất… Đọc tiếp