criegee_biradical

Phân tử mới có thể làm mát hành tinh

Trong một báo cáo đăng tải trên Tạp chí Science, các nhà nghiên cứu thuộc các trường Đại học của Manchester và Bristol và Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia… Đọc tiếp