nano06022010

Sử dụng vật liệu nanô có thể ảnh hưởng tới môi trường

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trung tâm Nghiên cứu các mối liên hệ môi trường của Công nghệ nano (CEINT), Hoa Kỳ đã đưa ra kế hoạch nghiên cứu tác động của… Đọc tiếp