ant chemist

Đổi mới giảng dạy thực hành hóa học

I. Đặt vấn đề Sử dụng các phương pháp tích cực vào giảng dạy Hoá học ở bậc Đại học hiện nay là rất cấp thiết. Với việc trang bị… Đọc tiếp