Solid_base_catalysts

Xúc tác bazơ rắn trong công nghiệp hóa hữu cơ

Tóm tắt Các chất xúc tác bazơ rắn đã được nghiên cứu từ hơn 30 năm trước. Ngày nay, nhiều phản ứng được xúc tác bằng các bazơ rắn đã… Đọc tiếp