Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
21 Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm sắt điện Pb(Zr0,825Ti0,175)O3 pha tạp Cr3+ Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 2364
22 Nghiên cứu thành phần hóa học cây Kydia glabrescens Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 2452
23 Hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ ̣(La, Pr, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hỡp tributylphotphat và axit 2-etylhexyl 2-etylhexyl photphonic từ dung dịch axit nitric Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 2494
24 Tổng hợp và hoạt tính độc tế bào của một số dẫn xuất của 4',5,6-trihidroxy-3,3',7-trimetoxyflavon được phân lập từ cây Miliusa balansae Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 2248
25 Nghiên cứu polyme hóa anilin bằng phân cực điện hóa Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 2976
26 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác phân hủy phenol trên màng TiO2-đế kính Thứ năm, 18 Tháng 11 2010 2613
27 Nghiên cứu khả năng hòa tách quặng uran bằng phương pháp cacbonat Thứ năm, 18 Tháng 11 2010 2333
28 Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất của rhodanin Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2570
29 Nghiên cứu điều chế propranolol hydroclorid Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2835
30 Tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đốt than, một nguồn tài nguyên quí giá cần được sử dụng Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2455
31 Kết quả nghiên cứu bón phân thích hợp cho cà phê vối kinh doanh trên đất đỏ bazan tỉnh Đắk Nông Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2703
32 Tái sử dụng polycacbonat phế thải Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2793
33 Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến quá trình tổng hợp oxit nhôm mao quản trung bình có trật tự bằng phương pháp sol-gel có sử dụng chất định hướng cấu trúc Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2249
34 Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại mang Pt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2496
35 Nghiên cứu chế tạo điện cực tiếp đất sử dụng trong công nghiệp điện và dân dụng Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2165
36 Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2250
37 Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính xúc tác của nano vàng trên chất mang Fe2O3 Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2195
38 Phổ hồng ngoại, cấu trúc và tính chất nhiệt của vật liệu polyme blend trên cơ sở Poly axit lactic và copoyme elylen- vinylaxetat Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2750
39 Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Aluminophotphat mao quản trung bình Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2155
40 Khảo sát phản ứng C-Axetil hóa một số Aril Metil Ete trong điều kiện hóa học xanh Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 2057

QUẢNG CÁO

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU