Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

QUẢNG CÁO

hoa_chat_quoc_giaNgày 22 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Danh mục hoá chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia”.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu hóa chất phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về các hoạt động hoá chất.

Đề án gồm 5 nhiệm vụ chủ yếu: (1) Điều tra, khảo sát thực trạng, đánh gái nhu cầu, phạm vi và yêu cầu đối với Danh mục hoá chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia; xây dựng giải pháp về cấu trúc dữ liệu, công nghệ thông tin và thiết kế hệ thống lưu trữ thông tin dữ liệu hoá chất. (2) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hoá chất quốc gia. Xây dựng các văn bản pháp quy về sửa đổi, bổ sung Danh mục hoá chất quốc gia, các tài liệu hướng sẫn thực hiện. (3) Xây dựng và đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị lưu trữ Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia; đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý dữ liêụ thông tin hoá chất; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất cung cấp, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin dữ liệu một cách có hiệu quả. (4) Đào tạo và tập huấn cho các cán bộ quản lý nhà nước cấp Bộ, Sở, Ban, ngành trong việc quản lý, khai thác, ứng dụng Danh mục hoá chất quốc gia và Cưo sở dữ liệu hoá chất quốc gia; Mở rộng đào tạo, tập huấn cho một số doanh nghiệp hoạt động hoá chất, đơn vị nghiên cứu khoa học về khai thác và sử dụng Danh mục hoá chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia. (5) Thực hiện thí điểm một số mô hình xã hội thông tin về hoạt động hoá chất.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2012, chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 từ năm 2012 đến năm 2014: Khảo sát, thu thập thông tin và xây dựng giải pháp kỹ thuật cho Danh mục hoá chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia; Xây dưụng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hoá chất quốc gia; Xây dựng và triển khai Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia.

Giai đoạn 2 năm 2015: Mở rộng nội dung và các tiêu chí về thông tin dữ liệu hoá chất, nâng cao khả năng cung cấp thông tin và mở rộng đối tượng phục vụ; Xây dựng và triển khai mô hình thí điểm xã hội hoá cung cấp dịch vụ thông tin dữ liệu hoá chất.

Đề án giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, phê duyệt và triển khai các dự án theo quy định.

Hoahocngaynay.com

Nguồn: Bộ Công Thương

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *