chemistry experiments

Một số dạng bài toán biến đổi hóa học thường gặp ở THCS

1. Cho biết một lượng chất, tính nhiều lượng chất khác theo PTPU: Về thực chất đây là dạng bài toán cơ bản có chung một yếu tố định lượng.… Đọc tiếp