proii8-92

Thiết kế hệ thống tháp chưng cất bằng Pro/II

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Thiết kế hệ thống tháp chưng cất mâm chóp để chưng cất hỗn hợp Benzene – Toluen có năng suất nhập liệu 0,5 m3/h; Nồng độ nhập… Đọc tiếp