20110106095827 khacphucmt 20110310211929

Loại bỏ ô nhiễm đất bằng dương xỉ và cỏ mần trầu

(H2N2)-Nghiên cứu của Viện Công nghệ môi trường (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) cho thấy, các vùng đất trước đây bị ô nhiễm do từng khai thác và… Đọc tiếp