protein_68

Phân loại Gluxit

Cơ sở phân loại: Người ta thường phân loại glucid dựa theo mức độ phức tạp của phân tử, lấy đường đơn làm cơ sở. Chia làm 2 loại chính:… Đọc tiếp
Protein app

Vai trò dinh dưỡng của protein – lipit – gluxit

(H2N2)-Những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống là các chất sinh năng lượng bao gồm protein, lipit, gluxit và các chất không sinh năng lượng bao gồm… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO