bao bi nhua pet

Chuyển hóa PS và PET phế thải thành PET có thể phân hủy sinh học

Ngày nay, các quy định pháp lý về phế thải ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi giảm thiểu lượng phế thải bao bì để giảm khối lượng chôn lấp. Trong… Đọc tiếp