may phong xa to 20110324144848

Việt Nam chưa phải lo về ảnh hưởng của mây nhiễm xạ

(H2N2)-Trước thông tin mây nhiễm xạ từ Nhật sẽ ảnh hưởng đến VN, Viện trưởng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền… Đọc tiếp