Dung bo

Kỹ thuật đo khí methan thải ra từ bò

(H2N2)-Mêtan là khí nhà kính rất mạnh. Đất ngập nước, khí hydrat, tầng đất đóng băng vĩnh cửu, con mối, các đại dương, các thủy vực nước ngọt, các vùng… Đọc tiếp