Nghiên cứu công nghệ cacbon hoá để xử lý chất thải đô thị

Xử lý rác thải đô thị theo công nghệ nhiệt phân có kiểm soát khí thải và tạo ra sản phẩm là than cacbon có hàm lượng tổng cacbon hữu… Đọc tiếp