CO2 sensor

Thiết bị cảm biến CO2 kiểu mới

Để bảo vệ thợ mỏ và nắm bắt sớm các dấu hiệu phun trào núi lửa, người ta cần phải xác định nhanh nồng độ khí cacbon đioxit (CO2). Nhưng… Đọc tiếp