dat chua

Đất chua và cách khắc phục

1. Thế nào là đất chua: Đất chua là đất có nhiều axit, chứa ion H+ hoặc có nhiều ion sắt (Fe3+), nhôm (Al3+) tự do. Các ion này gây… Đọc tiếp