081005204847 671 479 20110331092441

Cách phân loại dầu động cơ

(H2N2)-Độ nhớt đóng vai trò quan trọng trong tính chất của một loại dầu động cơ. Nếu đánh giá theo độ nhớt của SAE, dầu có chữ “W” là loại… Đọc tiếp