Beta-13-16-glucan

β-glucan và ứng dụng trong thủy sản

β-glucan là gì? β-glucan (beta-glucan) là hợp chất đường liên phân tử được tạo nên từ các đơn phân tử D-glucose gắn với nhau qua liên kết β-glycoside. Các β-glucan… Đọc tiếp