giao su Weiser

Thay đổi mới nhất bảng tuần hoàn nguyên tố

(H2N2)-Khối lượng nguyên tử của 10 nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn gồm hyđro, liti, cacbon, nitơ, oxy, silic, lưu huỳnh, clo và tali vẫn được biết đến… Đọc tiếp