TCVN

Phương pháp chuẩn bị các dung dịch đệm-TCVN: 4320 – 86

Tiêu chuẩn này thay thế phần 2 của TCVN 1057 -71 và quy định phương pháp chuẩn bị các dung dịch đệm dùng để  xác định khoảng pH chuyển màu… Đọc tiếp