polystyrene

Một số quy trình sản xuất styren và polystyren

(H2N2)-Polystyren (PS), một chất dẻo có nhiều ứng dụng rộng rãi. Các công trình lọc – hoá dầu đang và sẽ được xây dựng sẽ tạo nhiều thuận lợi cho… Đọc tiếp