Fe MOF 74

Vật liệu lọc mới có thể cắt giảm chi phí lọc khí thiên nhiên

Các số đo được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học của Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST) chứng minh vật liệu mới được chế… Đọc tiếp