Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại mang Pt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

Mặc dù các kết quả tính toán được cho thấy, MgO hấp phụ SO2 rất yếu nhưng vẫn chưa có kết luận gì về khả năng hấp phụ SO2 của… Đọc tiếp