protein_68

Phân loại Gluxit

Cơ sở phân loại: Người ta thường phân loại glucid dựa theo mức độ phức tạp của phân tử, lấy đường đơn làm cơ sở. Chia làm 2 loại chính:… Đọc tiếp