cartoon_chemistry

Phương pháp giải bài tập kim loại

I – BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI 1) Có thể tính được khối lượng mol nguyên tử kim loại M theo các cách sau: – Từ khối… Đọc tiếp