silicon crystal

Kỹ thuật nano mới tích hợp oxit tạo khí electron với silicon

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Một nhóm nghiên cứu của Đại học Kỹ thuật và Khoa học Vật liệu Wisconsin-Madison đã chỉ ra những phương pháp ứng dụng rộng rãi thiết bị… Đọc tiếp