bier 20101120225429

Bia và lịch sử về bia

Từ thời cổ đại, con người đã văn minh, biết áp dụng bốn nguyên tố trong vũ trụ: đất, nước, không khí và lửa để sống với thiên nhiên, lấy… Đọc tiếp