flame test 20110314172159

Phương pháp định tính bằng ngọn lửa

(H2N2)-Phương pháp test bằng ngọn lửa thường được dùng để kiểm tra thành phần của một mẫu phân tích trong một số trường hợp. Phương pháp này được sử dụng… Đọc tiếp