msds

Bảng thông tin an toàn hóa chất

(H2N2)-Bảng thông tin an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet-MSDS) là văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể… Đọc tiếp