Chitin

Chitin và chitosan

1. Cấu trúc hóa học của chitin Chitin (C8H13O5N)n là một polymer mạch dài của N-acetylglucosamine, dẫn xuất của glucozơ, trong đó nhóm (-OH) ở nguyên tử C(2) được thay… Đọc tiếp