natri cacbonat

Trona và nahcolit – những nguồn sôđa tự nhiên

Phân bố và sản lượng khai thác trên thế giới Trona và nahcolit là những loại quặng tự nhiên của natri cacbonat (sôđa) và bicacbonat. Trona tồn tại trong thiên… Đọc tiếp