Urea

Phương pháp dạy học nhóm nitơ

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 1. Về kiến thức Biết: – Vị trí của các nguyên tố thuộc nhóm nitơ trong bảng tuần hoàn. – Tính chất của các đơn… Đọc tiếp