NitricOxide molecule.3

Nitơ monoxit và sức khỏe

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Năm 1998, một giải Nobel Y khoa đã được trao cho 3 nhà khoa học Robert F.Furchgott, Louis J.Ignarro và Ferid Murad với công trình nghiên cứu… Đọc tiếp