do vui hoa hoc 1

Đố ô chữ hóa học

Đố ô chữ hóa học 1.Nguyên tố mà có đến 3 ký hiệu tên khác nhau 2.Chất khi cho nước vào thì C%=100% 3.Chất rắn khi nhiệt fân Ba(NO3)2 là… Đọc tiếp