chat no 20110405123421

Phát hiện chất nổ bằng mực

(H2N2)-Mực phát hiện chất nổ chuyển sang màu vàng hoặc trở nên trong suốt khi tiếp xúc với chất nổ lỏng, thứ mà nhân viên an ninh sân bay khó… Đọc tiếp